Ruim voordat de koning (mét baard!) de leden van de Staten-Generaal toesprak lekte, geheel traditiegetrouw, de belangrijkste informatie uit de Miljoenennota van 2020 uit. Geen nieuws tot dusver! Aangaande de kabinetsplannen voor de woningmarkt is er wél belangrijk nieuws te melden waar Makelaardij de Wit u, als (toekomstig) huiseigenaar, graag van op de hoogte brengt.

Onorthodoxe plannen

Om de woorden van het NRC te citeren presenteerde het kabinet vandaag “onorthodoxe plannen om de slepende woningmarktcrisis te bezweren.” De ernst van de krapte op de Nederlandse woningmarkt is doorgedrongen tot in Den Haag. Met name in de grote steden hebben starters nauwelijks kans op een woning doordat de woningprijzen in de afgelopen jaren tot recordhoogte zijn gestegen. Nieuwbouw kan de druk op deze prijzen enigszins temperen, maar in de afgelopen jaren werd er veel minder gebouwd dan vooraf gepland.

                                                                                                             

Pot met geld

Het kabinet trekt een miljard euro uit om nieuwbouwprojecten te subsidiëren. Tevens komt er een miljard euro beschikbaar voor woningcorporaties, zodat deze meer huizen kunnen gaan bouwen. De tekorten op de woningmarkt moeten hiermee worden teruggedrongen. 

Overdrachtsbelasting voor starters

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om de overdrachtsbelasting voor starters te schrappen. Deze forse aanslag op de portemonnee van nieuwkomers op de woningmarkt moet worden gecompenseerd door de overdrachtsbelasting voor beleggers op de woningmarkt juist te verhogen. De laatstgenoemde groep is een bedreiging voor starters. Beleggers kapen vaak woningen voor de neus van starters weg. 

WOZ-waarde stijgt opnieuw

Natuurlijk is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Er zijn ook maatregelen die huiseigenaren gaan treffen in de portemonnee. Zo zal de WOZ-waarde opnieuw stijgen. De WOZ-beschikking die begin 2020 op uw deurmat valt geeft de marktontwikkeling weer tussen januari 2018 en januari 2019. Volgens de Waarderingskamer zal de gemiddelde WOZ-waarde in 2020 stijgen met 8-10%. De WOZ-waarde vormt de grondslag voor gemeentelijke heffingen en belastingen. Daarnaast speelt de WOZ-waarde een belangrijke rol bij erf- of schenkbelasting en het eigenwoningforfait.

                                                                                                        

Beperking hypotheekrenteaftrek

In de afgelopen jaren werd de hypotheekrenteaftrek heel geleidelijk beperkt. Jaarlijks daalde het tarief met 0,5% per jaar tot 49% in 2019. Vanaf 2020 wordt het hoogste tarief waartegen men hypotheekrente kan aftrekken versneld afgebouwd met 3% per jaar. Hiermee komt de maximale hypotheekrenteaftrek voor 2020 uit op 46%. De beperking op de hypotheekrenteaftrek treft alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. Overige huiseigenaren mogen de hypotheekrente tegen hetzelfde tarief aftrekken als waartegen hun inkomen wordt belast.

Daling eigenwoningforfait

Om de versnelde beperking van de hypotheekrenteaftrek iets te compenseren verlaagt het kabinet het eigenwoningforfait. In 2020 gaat het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen de 75.000 en 1.080.000 euro omlaag met 0,05%. Het tarief komt hiermee voor deze woningen uit op 0,6%. Een gunstige compensatie voor deze huiseigenaren, want wanneer het eigenwoningforfait daalt wordt de aftrek van de eigen woning hoger. Dit kan vervolgens weer leiden tot een hogere (eventuele) belastingteruggave. Ook de inkomstenbelasting gaat in 2020 omlaag waardoor we er netto (iets) meer aan overhouden.

Meer hypotheek voor tweeverdieners

In 2020 kunnen tweeverdieners meer hypotheek krijgen op basis van hun gezamenlijke inkomen. De maximale hypotheek kan worden bepaald door het hoogste inkomen te vermeerderen met 80% van het lagere inkomen. In 2019 is dit 70%.

Miljoenennota, Rijksbegroting en Troonrede

In dit artikel heeft Makelaardij de Wit de belangrijkste kabinetsplannen met betrekking tot de woningmarkt voor u uitgelicht. Bent u benieuwd naar de inhoud van de Miljoenennota, wilt u de Troonrede nog eens nalezen of de Rijksbegroting voor 2020 inzien? Dan verwijzen wij u graag naar de Prinsjesdag stukken van de Rijksoverheid.